Privacystatement

Privacystatement Ruitervereniging Manege Vreehorst

Ruitervereniging Manege Vreehorst (hierna te noemen de ruitervereniging) is gevestigd op het adres van Manege Vreehorst en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40446253. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

 1. Gebruik van persoonsgegevens
  1. Ruitervereniging Manege Vreehorst verwerkt (mogelijk) hierna genoemde gegevens van u indien u:
   1. zichzelf inschrijft / aanmeld als lid van de ruitervereniging;
   2. een product of dienst afneemt bij de ruitervereniging (zoals de nieuwsbrief of deelneemt aan evenementen e.d.);
   3. contact met ons opneemt ( bijvoorbeeld via mail, een contactformulier op de website of telefonisch).
  2. De ruitervereniging verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
   1. voorletters en naam;
   2. geboortedatum;
   3. adres;
   4. e-mailadres;
   5. telefoonnummers;
   6. het lidmaatschap nummer;
   7. relevante gegevens m.b.t. specifieke activiteiten.
  3. De ruitervereniging kan deze gegevens gebruiken voor:
   1. het verstrekken van gepersonaliseerde documenten;
   2. beleidsinformatie (optimalisering dienstverlening);
   3. voorlichting (informatievoorziening);
   4. onderzoek;
   5. handhaving;
   6. van overheidswege wettelijke verplichtingen;
   7. overige activiteiten vereist t.b.v. het functioneren van de vereniging.
 2. Informatie, wijziging en bezwaar
  U kunt contact opnemen met Ruitervereniging Manege Vreehorst via het e-mailadres secretariaat.vreehorst@gmail.com voor:
  1. meer informatie over de wijze waarop de ruitervereniging persoonsgegevens verwerkt;
  2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  3. inzage in de persoonsgegevens die de ruitervereniging met betrekking tot u verwerkt;
  4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de ruitervereniging.
 3. Beveiliging van uw gegevens
  1. De ruitervereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
  2. De ruitervereniging treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
  3. Gegevens op bijvoorbeeld inschrijfformulieren voor activiteiten bevinden zich in een afgesloten ruimte, waar buitenstaanders geen onbewaakte toegang tot hebben.
  4. Alle vrijwilligers, inclusief de bestuursleden, die met gegevens te maken hebben, hebben een privacyverklaring ondertekend waarin is geregeld dat de gegevens niet mogen worden verspreid of gebruikt buiten datgene waarvoor ze zijn bedoeld.
 4. Derden
  1. De ruitervereniging verstrekt uw gegevens aan de volgende derden: het online boekhoudprogramma Conscribo online boekhouden. Hiermee heeft de ruitervereniging een verwerkingsovereenkomst gesloten om de bescherming van uw gegevens te waarborgen.
  2. De ruitervereniging verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.a tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of de ruitervereniging daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak.
 5. Foto’s (bij/van evenementen)
  Bij ieder evenement wordt bij inschrijving toestemming gevraagd voor het gebruik van foto’s voor social media doeleinden.
 6. Wijzigingen
  Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Voorschoten, d.d. 28-02-2020

Namens het bestuur,

Renate Mulder